Kettlebell Sport Tip 002 – Kettlebell Clean

Kettlebell Sport tips van de Rotterdam Kettlebell Academy.
Deze keer de geeft Barry tips over de kettlebell clean.