IKFF Certified Kettlebell Trainer Level 2 Certification

All information will soon be online.

IKFF CKT Level 2 Certification