Kettlebell Sport Tip 003 – Kettlebell Press – Push Press – Jerk

Kettlebell Sport tips van de Rotterdam Kettlebell Academy.
Deze keer geeft Barry tips over het verschil tussen de kettlebell press, push press en de kettlebell jerk.