Kettlebell Sport Tip 008 – Kettlebell Squat

Kettlebell Sport tips van de Rotterdam Kettlebell Academy.
Deze keer geeft Barry tips over de kettlebell squat.