Kettlebell Sport Tip 006 – Hand insertion kettlebell clean en snatch

Kettlebell Sport tips van de Rotterdam Kettlebell Academy.
Deze keer geeft Barry tips over de “hand insertion” voor de kettlebell clean en kettlebell snatch.